CONDICIONS DE COMPRA DE LA PÀGINA WEB NOMADICSANDALS.ES

INTRODUCCIÓ

El present document (conjuntament amb els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta pàgina web i la compra de productes en la mateixa (d'ara endavant, les "Condicions"). Li preguem que llegeixi atentament les Condicions abans d'usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions, pel que si no està vostè d'acord amb totes les Condicions, no ha d'usar aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades. És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents en el moment d'ús de la pàgina web o de celebració del Contracte (tal com aquest es defineix més endavant) seran les que li resultin aplicables.

LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè seran tractades d'acord amb l'establert en la Declaració de Confidencialitat. En fer ús d'aquesta pàgina web vostè consent el tractament de l'esmentada informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.3. Facilitar-nos la seva adreça electrònica, direcció, codi postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús de l'esmentada informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Declaració de Confidencialitat).Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per subscriure contractes.

LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per a la seva tramesa a territori espanyol.

CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

La informació continguda en les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueix una oferta de venda, sinó una invitació per contractar. No existirà cap contracte entre vostè i nosaltres en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja se li hagués fet algun càrrec en el seu compte, l'import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat. Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic en "Autoritzar pagament". Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant recepció de la seva comanda (la "Confirmació de Comanda"). Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptada, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d'un correu electrònic en el qual li confirmem que el producte està sent enviat (la "Confirmació de Tramesa"). El contracte per a la compra d'un producte entre nosaltres (el "Contracte") quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació de Tramesa. Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació de Tramesa. No estarem obligats a subministrar-li cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem la tramesa dels mateixos en una Confirmació de Tramesa.

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués haver abonat vostè.

NEGATIVA A TRAMITAR UNA COMANDA

Ens reservem el dret de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web en qualsevol moment i de treure o modificar qualsevol material o contingut de la mateixa. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, hi pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d'alguna comanda després d'haver enviat la Confirmació de Comanda, per la qual cosa ens reservem el dret a fer-ho en qualsevol moment, a la nostra sola discreció. No serem responsables davant vostè o davant qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte d'aquesta pàgina web, amb independència de si l'esmentat producte ha estat venut o no, per treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada que li hàgim enviat el Confirmació de Comanda.

LLIURAMENT

Sense perjudici de l'anterior respecte de la disponibilitat dels productes i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, intentarem enviar la comanda consistent en els producte/segon relacionats en cada Confirmació de Tramesa abans de la data de lliurament que figura en la Confirmació de Tramesa en qüestió o bé, si no s'especifiqués cap data de lliurament, en el termini de 15 dies a comptar des de la data de la Confirmació de Tramesa. No obstant això, podrien produir-se retards per qualsevol de les següents raons:· personalització dels productes;· articles especialitzats;· circumstàncies imprevistes; o· zona de lliurament. Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reembors total del preu pagat. Tingui en compte en qualsevol cas que no realitzem lliuraments els dissabtes ni els diumenges. A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurada " en el moment de firmar la recepció dels mateixos en la direcció de lliurament convingut.

IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si després de dos intents ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-lo. Així mateix, li deixarem una nota indicant-li on es troba la seva comanda i com fer per recollir-lo. Si no és al lloc de lliurament a l'hora convingut, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres per convenir el lliurament un altre dia. En cas que transcorreguts 45 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, la comanda no hagi estat lliurada per causa no imputable a nosaltres, entendrem que desitja desistir del Contracte i el considerarem resolt. Com a conseqüència de la resolució del Contracte, li tornarem el preu pagat per tals productes l'abans possible i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 30 dies des de la data en la qual considerem resolt el Contracte. En aquests casos, estarem autoritzats a repercutir-li els costos de transport derivats de la tramesa i de la resolució del Contracte.

TRANSMISSIÓ DEL RISC I DE LA PROPIETAT DELS PRODUCTES

Els riscos dels productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament. Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses de tramesa, o bé en el moment del lliurament, si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

PREU I PAGAMENT

El preu de cada producte serà el que s'estipuli en cada moment a la nostra pàgina web, llevat d'en cas d'error manifest. Malgrat que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d'algun dels productes que vostè ha encarregat, l'informarem l'abans possible i li donarem l'opció de re confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Tramesa) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte. Els preus de la pàgina web inclouen IVA, però exclouen les despeses de tramesa, que s'afegiran a l'import total degut segons s'exposa en la nostra Guia de Despeses de Tramesa). Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (llevat d'e l'establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les quals ja li hàgim enviat una Confirmació de Comanda. Una vegada que hagi fet les seves compres, tots els articles que desitja comprar s'hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per fer-ho:1. Faci clic al botó "Cistella de Compra" a la part superior de la pàgina.

2. Faci clic al botó "Veure Cistella".3. Faci clic al botó "Tramitar Comanda".4. Ompli o comprovi la informació de contacte, les dades de la seva comanda, la direcció a què desitja que li sigui enviada la comanda i la direcció a què caldrà remetre la factura.5. Introdueixi les dades de la seva targeta de crèdit.6. Faci clic en "Autoritzar Pagament”. Podrà fer el pagament amb les targetes Visa, Mastercard, i PayPal. Per minimitzar el risc d'accés no autoritzat, es codificaran les dades de la seva targeta de crèdit. Una vegada que rebem la seva comanda, farem una pro autorització a la seva targeta de crèdit per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la seva targeta es farà en el moment que la seva comanda surti dels nostres magatzems. Si el seu mitjà de pagament és Paypal, el càrrec es farà en el moment que li confirmem la comanda. Al fer clic en "Autoritzar Pagament" vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'esmentada entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el disposat a l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzat al territori d'aplicació de l'IVA espanyol si la direcció de lliurament és en territori espanyol llevat de les Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret que es tracti. En les comandes amb destinació a les Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments se'n trobaran exemptes d'IVA per aplicació del disposat a l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d'aquests territoris.

POLÍTICA DE CANVIS/DEVOLUCIONS

1 DRET LEGAL A DESISTIR DE LA COMPRA. D’acord amb la normativa aplicable, si vostè està contractant com a consumidor, podrà desistir del Contracte (excepte quan l'objecte del mateix sigui qualsevol dels productes respecte dels quals s'exclou el dret de desistiment en la Clàusula 3 següent) en qualsevol moment dins del termini de 7 dies hàbils des de la data de lliurament de la seva comanda. En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució per qualsevol dels mètodes gratuïts esmentats en la Clàusula 3 següent. Podrà acreditar l'exercici del dret de desistiment en qualsevol forma admesa en dret, considerant-se en tot cas vàlidament exercitat l'esmentat dret mitjançant la tramesa del document de desistiment que li facilitem o mitjançant la devolució dels productes. Aquesta disposició no afecta altres drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.2 DRET CONTRACTUAL DE DESISTIMENT.A més del dret de desistiment reconegut legalment als consumidors i usuaris i esmentat en la Clàusula 1 anterior, li concedim un termini de 30 dies naturals explica des de la data de la Confirmació de Tramesa per realitzar devolucions dels productes (llevat de, dels esmentats en la Clàusula 2 següent, respecte dels quals s'exclou el dret de desistiment). En aquest cas, se li reemborsarà el preu pagat per tals productes. Vostè es farà càrrec dels costos directes de devolució del producte quan no realitzi la devolució per qualsevol dels mètodes gratuïts esmentats en la Clàusula 3 següent. Haurà d'exercitar el dret de desistiment mitjançant la tramesa del document de desistiment que li facilitem o mitjançant la devolució dels productes.3 DISPOSICIONS COMUNES El seu dret a desistir del Contracte serà d'aplicació exclusivament a aquells productes que es tornin en les mateixes condicions en les quals els va rebre. Si us plau, torni l'article usant o incloent el seu embolcall original. Haurà d'incloure també totes les instruccions, documents i embolcalls dels productes. En tot cas, vostè haurà de lliurar junt amb el producte a tornar el tiquet que haurà rebut en el moment del lliurament del producte degudament emplenat. No es farà cap reembors si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix o si ha sofert algun dany, per la qual cosa haurà de ser acurat amb els productes mentre estiguin en la seva possessió. Els canvis sol es podran fer per un mateix article en diferent talla.

TRANSPORT A LES DEVOLUCIONS.

Només treballem amb la empresa de transports MRW. No s'acceptaran canvis o devolucions que no sigui amb aquesta empresa. 

 DEVOLUCIONS A LES CANÀRIES, CEUTA I MELILLA.

Si desitja canviar o tornar un producte que hagués estat lliurat a les Canàries, Ceuta o Melilla, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en email info@nomadicsandals.es

DEVOLUCIONS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS.

En els casos en els quals consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta a l'estipulat al Contracte, s'haurà de posar en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte. Facilitant les dades del producte així com del dany que sofreix, o bé per e-mail, dins d'un termini raonable, si és procedent la devolució o substitució del mateix (en el seu cas). La devolució o substitució de l'article s'efectuarà l'abans possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que és procedent la devolució o substitució de l'article no conforme tal com. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin tornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorreguts per lliurar-li l'article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden sans i estalvis els drets reconeguts per la legislació vigent.

RESPONSABILITAT

I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Llevat de que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra de l'esmentat producte. Malgrat l'anterior, la nostra responsabilitat no està exclosa ni limitada en els següents casos:

En cas de mort o danys personals ocasionats per la nostra negligència;· En cas de frau o falsedat fraudulenta; o· En qualsevol assumpte fos il·legal o il·lícit en el qual que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat. Sense perjudici del disposat en el paràgraf anterior i en la mesura en que legalment es permeti, i llevat que en les presents condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

pèrdues d'ingressos o vendes;· pèrdua de negoci;· lucre cessant o pèrdua de contractes; pèrdua d'estalvis previstos;· pèrdua de dades; y· pèrdua de temps de gestió o d'horari d’oficina. A causa de la naturalesa oberta d'aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l'emmagatzematge i transmissió d'informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d'aquesta pàgina web tret que s'estableixi expressament el contrari en la mateixa. Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web se subministren com a cos cert i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos. Amb l'abast que permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles que no puguin legítimament ser excloses davant els consumidors i usuaris. El disposat en la present clàusula no afectarà els seus drets legals com a consumidor i usuari, ni el seu dret a desistir del Contracte.

VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

Vostè no ha de realitzar un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor de l'esmentada pàgina on es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït. L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de l'esmentada normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant. Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament en cas d'estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccions.

LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, els esmentats links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut de les esmentades pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En usar aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem a contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï s'hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el disposat en el llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a la direcció postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda. S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça electrònica especificada pel receptor.

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que són fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que sigui fora del nostre control raonable i inclouran en especial (sense limitació) el següent:1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.7. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport. S’entendrà que les nostres obligacions derivades dels Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir les esmentades obligacions per un període de temps igual a què duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

RENÚNCIA

La falta de requeriment per la nostra part del compliment estricte per la seva part d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un Contracte o de les presents Condicions o la falta d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut de l'esmentat Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb els esmentats drets o accions ni li exonerarà de complir amb tals obligacions. Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret no suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions. Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte nosorgirà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui per escrit de conformitat amb el disposat en l'apartat de Notificacions anterior.

NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per l'esmentada declaració de nul·litat.

ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte de les mateixes i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit. Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans de l'esmentat Contracte, llevat d'allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions. Ni vostè ni nosaltres no disposarem d'acció davant qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, anteriorment a la data del Contracte (llevat que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'única acció que disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el disposat en les presents Condicions.

EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim el dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment. Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en el qual usi aquesta pàgina web o efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en les esmentades polítiques, Condicions o Política de Privacitat, en el cas de la qual, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través de l'esmentada pàgina web es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb els esmentats contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols. Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula no afectarà els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn els comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.